Mediator Site
Image default
Aanbiedingen

Waarom denken ondernemers dat ze geen arbodienstverlening nodig hebben?

Voor sommige ondernemers is de samenwerking met een erkende arbodienst al lange tijd een gegeven. Anderen lijken nog steeds moeilijk te overtuigen zijn van het nut ervan. Toch moet gezegd worden dat ziekteverzuim bedrijven jaar na jaar heel veel geld kost en dat veel van dat verzuim zou kunnen vermeden worden. Dit zou kunnen als er tenminste sprake is van een doordacht en goed onderbouwd beleid op dat vlak. Een beleid dat werd opgezet in samenspraak met de verschillende betrokken partijen zoals de werkgever, de interne preventiedienst en een arbodienstverlener zoals bijvoorbeeld ADXpert.

 

Wat verstaan we onder arbodienstverlening?

Je kunt stellen dat de arbodienstverlening zich richt op 3 pijlers binnen ondernemingen, namelijk verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en beperking van de arbeidsrisico’s. Bij verzuimpreventie wordt sterk ingezet op het vinden van manieren om te voorkomen dat werknemers door ziekte uitvallen. Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) maakt hier bijvorbeeld deel van uit. Is een werknemer toch bepaalde tijd afwezig wegens ziekte, dan is het zaak deze verzuimperiode zo kort mogelijk te houden. Het is de taak van de werkgever en de arbodienst om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk het werk kan hervatten, eventueel door middel van aangepast werk. De beperking van de arbeidsrisico’s ten slotte, houdt in dat er alles aan moet gedaan worden om werknemers een veilige arbeidsplek te geven. Het in kaart brengen en aanpakken van de bestaande risico’s vormt hierin een hoofdtaak.

 

Misvattingen over de arbodienstverlening

Het is geen verplichting

Deze opvatting kan al meteen ontkracht worden. Iedere onderneming in Nederland is bij wet verplicht om minstens een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Het staat de ondernemer uiteraard vrij hier verder op in te zetten en het basiscontract uit te breiden. Die uitbreiding zorgt ervoor dat niet enkel en alleen aan de administratieve aansluiting voldaan wordt, maar dat er ook effectief doelgerichte acties ondernemen worden.

 

Mijn werknemers worden niet ziek

Je zou er als ondernemer kunnen van uitgaan dat ziekteverzuim niet zal voorvallen binnen je onderneming en lange tijd kan dit ook wel behoorlijk meevallen. Tot het plots toch aan de orde is en je geconfronteerd wordt met zowel de organisatorische als de financiële gevolgen ervan. Financieel wordt ziekteverzuim nog steeds erg onderschat. Toch ben je als werkgever verplicht je werknemer een bepaalde tijd uit te betalen en zul je bovendien een transitievergoeding moeten betalen als het arbeidscontract omwille van ziekte verbroken wordt. Wil je weten wat de specifieke hoogte transitievergoeding is? Je arbodienstverlener helpt je dit te berekenen.

 

Die samenwerking kan nog wel even wachten

Wat in de praktijk vaak gezien wordt, is dat ondernemers te lang wachten om een samenwerking met een arbodienstverlener aan te gaan. Pas op het ogenblik dat de onderneming geconfronteerd wordt met een langdurig ziekteverzuim, is het plots alle hens aan dek. Het is goed om te weten dat je niet alleen beroep kunt doen op de arbodienstverlener in geval van ziekteverzuim, maar dat je ook voorafgaand kunt samenwerken om dat verzuim te vermijden. Voorkomen is uiteraard ook hier beter dan genezen.